Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I
forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som
patient indsamler og behandler Bylægerne Skanderborg som dataansvarlig
en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter
autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Bylægerne Skanderborg behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Bylægerne
Skanderborg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger
om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn,
  adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn,
  familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger
  (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder,
  scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt
  religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde
  vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s
  databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant
  sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse
  og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske
  sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre
  uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller
  distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb
  (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og
  elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
 • [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

Frivillighed

Når
vi  indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du
personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse
personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os
personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor,
herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller
behandle dig.

Kilder

I
nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre
sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske
journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i
overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet
omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering
eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet
og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der
  videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser),
  Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin,
  vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole,
  sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at
  der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved
  indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for
  patientbehandling videregives oplysninger til de regionale
  afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til
  brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og
  videregives almindelige personoplysninger i medfør af
  databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme
  personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af
  databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover
  er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved
  den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap.
  6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler
  (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens
  kap. 9.
 • Oplysninger til brug for afregning for
  patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens
  afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen
  praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt
  vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i
  sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering
  af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata
  videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i
  sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af
  oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også
  videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine
  personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit
  forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a)
  og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis
behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du
ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket,
påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket,
herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine
personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som
opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere
er p.t.

 • Compugroup Medical
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)
 • Mv.

Opbevaringsperiode

Vi
opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at
varetage de overfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til
journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum
10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde
hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere
tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor
oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt
afsluttet.

Dine rettigheder

Du
har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til
indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte
oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få
begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre
indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift.
automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis
du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger
eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte
os på vores kliniktelefon: 8652 0070

Adresseoplysninger på klinikken:

Bylægerne Skanderborg

Adelgade 78 2.tv

8660 Skanderborg

Danmark

Tlf 8652 0070

15/5 2018